REGULAMIN KONKURSU „Którą drużyną i dlaczego rozpoczniesz sezon w NBA2K17?”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „Którą drużyną i dlaczego rozpoczniesz sezon w NBA2K17?”, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
 3. Organizatorem Konkursu jest właściciel bloga Politolog Na Rapie, zwany dalej Organizatorem.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego YouTube.
 5. Fundatorem Nagród w Konkursie jest firma „Cenega” zwany dalej „Fundatorem”.
 6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.10.2016 roku i trwa do dnia 09.10.2016 roku włącznie (godz. 24.00).
 7. Regulaminu Konkursu opublikowany jest na stronie http://politolognarapie.pl/regulamin-konkursu-nba2k17/
 8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 9. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 10. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie http://politolognarapie.pl/regulamin-konkursu-nba2k17/
 11. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadają adres zamieszkania na terenie Polski.
 12. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw do nagrodzonych komentarzy.
 13. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające adres zamieszkania na terenie Polski, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz Fundatora.
 14. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu oraz czynnościami wyłaniania zwycięzców i wydawania nagród prowadzić będzie Komisja Konkursowa wskazana przez Organizatora.
 15. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania kanale „Politolog Na Rapie- Blog” w serwisie YouTube oraz akceptacja Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 16. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 2 osoby ze strony Organizatora.
 2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, jest osoba, która wykonała zadanie poprzez dodanie komentarza pod filmem konkursowym.
 3. Zadaniem Uczestnika jest:
 4. a) W komentarzu pod filmem konkursowym umieścić odpowiedź na pytanie:

Którą drużyną i dlaczego rozpoczniesz sezon w NBA2k17?

Każdy Uczestnik może dodać tylko jeden komentarz. Komentarz nie może ulec edytowaniu.

 1. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wpisu, który dodał w komentarzu.
 2. W Konkursie nagrodzona zostanie najciekawsza odpowiedź.
 3. Decyzję o wyborze zwycięzcy podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny przesłanych odpowiedzi konkursowych. Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszych odpowiedzi konkursowych, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym otwarcie.
 4. NAGRODY
 5. Komisja Konkursowa wybierze 1 zwycięzcę, który otrzyma nagrodę główną
 6. Nagrodą główną jest kod STEAM do pobrania gry NBA 2k17. Nagroda zostanie przesłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez zwycięzcę.
 7. Organizator Konkursu ogłosi Zwycięzców Konkursu 10.10.2016
 8. Nagrody w Konkursie nie mogą być przez Uczestników zamieniane na inne nagrody bądź środki finansowe, a także nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub podmiotów trzecich.
 9. Nagrodzony uczestnik konkursu jest zobowiążany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: adres e-mail, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Jednocześnie Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników w serwisie YouTube.
 10. W przypadku niemożności odebrania nagrody bądź skorzystania z niej przez Uczestnika nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 11. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU
 12. Każde naruszenie Regulaminu Konkursu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w niniejszym Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.
 13. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.
 14. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.
 15. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.
 16. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego w terminie do dnia 16 października 2016 r. Reklamacje należy składać na bartek@politolognarapie.pl, z dopiskiem „Konkurs”. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Komisję Konkursową. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana na adres e-mail podany na reklamacji.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

VIII. INNE POSTANOWIENIA

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.